LINE Official  Account 

  

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
Dashboard รพ.ท่าโรงช้าง 
  HHC Online
  E-HOS Online 
  HRMS ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

  ทะเบียนขอใช้รหัส HOSxPXE4
  สลิปเงินเดือน (สสจ.สฎ)
  ส่งข้อมูลทางFTP (สสจ.สฎ)


    ข้อมูลโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 
โลโก้ รพ.
 
ผังผู้บริหาร
 
โครงสร้างโรงพยาบาล
 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาล
 
แผนที่/ที่ตั้งโรงพยาบาล
  นโยบายผู้บริหาร
 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552
 
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
     สาธารณสุข พ.ศ. 2560

 
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
    ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
    (moph code of conduct)
 
อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงาน  
  ข้อกำหนดจริยธรรมของ
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
     โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
    ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

   ข้อมูลสารสนเทศ
 
1.ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
     นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
     ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

   2.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
      ต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์    
   
   3.นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
      ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ


   สื่อ COVID-19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษาลาว COVID - 19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษาพม่า Covid- 19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษากัมพูชา COVID- 19
 
สื่อ 5 ภาษาวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย
 
สื่อ 5 ภาษา อยู่อย่างไรให้ไกลจากโควิด
 
สื่อ 5 ภาษา วิธีทำความสะอาดหน้ากากผ้า
 
สื่อ 5 ภาษา ความรู้เบื้องต้น COVID- 19
 
สื่อ 5 ภาษา การเว้นระยะห่างทางสังคม

   ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รพ.ท่าโรงช้าง
ขออนุมัติในหลักการ
ใบแจ้งซ่อมงานด้านสารสนเทศ (IT)
อนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
ใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
ขออนุมัติให้บุคคลากรเข้ารับการอบรม/
    ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
คำขอย้ายไปปฏิบัติงานทางส่วนราชการใหม่
    ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง


                                   
 
 

    
     
           จำนวนผู้เข้าชม
website counter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (สาขาอายุรกรรม)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

                                    วิสัยทัศน์ (VISION)
     โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย(M2)
     ชั้นนำของเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ 


                       
พันธกิจ (MISSION)
     โรงพยาบาลท่าโรงช้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 
     ที่มีศักยภาพในการบริการในระดับตติยภูมิ มีระบบมาตรฐาน
     ในการทำงาน  มีการประสานงานกับทุกภาคส่วน
     และเป็นสถานที่ฝึกอบรมของบุคลากรสาธารณสุข

 

  ประชาสัมพันธ์                       


         
 
    

                    

      

     
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    
  

    
ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม              

   ๗ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
                        โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

  ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                        จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

  ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                        จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
                        หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

  ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                        จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าราคาไม่รวมค่าติดตั้ง ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์
 

 
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น 
                        พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (แบบเลขที่ 8170/2536) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือน
                        อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ๖ ต.ค. ๒๕๖๕  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน) 
                        จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 


ข่าวประกาศที่ผ่านมา

ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 

 

ภาพกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์                       <<<กิจกรรม ทั้งหมด>>>


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  ณ หอประชุมริมน้ำ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


 

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  เลขที่ 203 หมู่ 4  ตำบลท่าโรงช้าง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130
โทรศัพท์ 0-7735-7164-7  โทรสาร 0-7735-7164 ต่อ 1127
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง