LINE Official  Account 

  

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
Dashboard รพ.ท่าโรงช้าง 
  HHC Online
  E-HOS Online 
  HRMS ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

  ทะเบียนขอใช้รหัส HOSxPXE4
  สลิปเงินเดือน (สสจ.สฎ)
  ส่งข้อมูลทางFTP (สสจ.สฎ)


    ข้อมูลโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 
โลโก้ รพ.
 
ผังผู้บริหาร
 
โครงสร้างโรงพยาบาล
 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาล
 
แผนที่/ที่ตั้งโรงพยาบาล
  นโยบายผู้บริหาร
 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552
 
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
     สาธารณสุข พ.ศ. 2560

 
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
    ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
    (moph code of conduct)
 
อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงาน  
  ข้อกำหนดจริยธรรมของ
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
     โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
    ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
    ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
    จริยธรรม รอบ ๖ เดือน


   ข้อมูลสารสนเทศ
 
1.ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
     นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
     ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

   2.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
      ต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์    
   
   3.นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
      ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ


   สื่อ COVID-19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษาลาว COVID - 19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษาพม่า Covid- 19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษากัมพูชา COVID- 19
 
สื่อ 5 ภาษาวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย
 
สื่อ 5 ภาษา อยู่อย่างไรให้ไกลจากโควิด
 
สื่อ 5 ภาษา วิธีทำความสะอาดหน้ากากผ้า
 
สื่อ 5 ภาษา ความรู้เบื้องต้น COVID- 19
 
สื่อ 5 ภาษา การเว้นระยะห่างทางสังคม

   ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รพ.ท่าโรงช้าง
ขออนุมัติในหลักการ
ใบแจ้งซ่อมงานด้านสารสนเทศ (IT)
อนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
ใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
ขออนุมัติให้บุคคลากรเข้ารับการอบรม/
    ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
คำขอย้ายไปปฏิบัติงานทางส่วนราชการใหม่
    ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียม
    ที่ไม่มีจําหน่ายในสถานพยาบาล(แบบ7135)


                                   
 
 

    
     
           จำนวนผู้เข้าชม
website counter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (สาขาอายุรกรรม)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

                                    วิสัยทัศน์ (VISION)
     โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย(M2)
     ชั้นนำของเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ 


                       
พันธกิจ (MISSION)
     โรงพยาบาลท่าโรงช้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 
     ที่มีศักยภาพในการบริการในระดับตติยภูมิ มีระบบมาตรฐาน
     ในการทำงาน  มีการประสานงานกับทุกภาคส่วน
     และเป็นสถานที่ฝึกอบรมของบุคลากรสาธารณสุข

 

  ประชาสัมพันธ์                        

 

     
 
    

                    

      

     
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    
  

    

     
ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม              

 ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน 
                        โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2566)

 ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๖๔ รายการ
 
 ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
                       จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

 ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                       จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

 ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                        โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อ ๑ รอบของการสแกน

 ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
                       จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
 ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

 
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                        จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

 ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                        จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

   ๗ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ข่าวประกาศที่ผ่านมา

ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 

 

ภาพกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์     กิจกรรมปี2565    กิจกรรมปี 2566   <<<กิจกรรม ทั้งหมด>>> 

 
 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 
นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกรักษ์ไตและเปิดโครงการ กิจกรรมวันไตโลก ปี 2566 โดยแพทย์หญิงจิดาภา มหามงคลสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ สาขาอายุรกรรมโรคไตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการป้องกันและชะลอความเสี่ยงของไต ณ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาคาร 24 ปี ท่าโรงช้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลท่าโรงช้าง  เลขที่ 203 หมู่ 4  ตำบลท่าโรงช้าง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130
โทรศัพท์ 0-7735-7164-7  โทรสาร 0-7735-7164 ต่อ 1127
   E-mail : trch_hospital@yahoo.com

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง