LINE Official  Account 

  

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
Dashboard รพ.ท่าโรงช้าง 
 
ระบบนัดหมายออนไลน
 
HHC Online
  E-HOS Online 
  HRMS ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

  ทะเบียนขอใช้รหัส HOSxPXE4
  สลิปเงินเดือน (สสจ.สฎ)
  ส่งข้อมูลทางFTP (สสจ.สฎ)


    ข้อมูลโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 
โลโก้ รพ.
 
ผังผู้บริหาร
 
โครงสร้างโรงพยาบาล
 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาล
 
แผนที่/ที่ตั้งโรงพยาบาล
  นโยบายผู้บริหาร
 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552
 
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
     สาธารณสุข พ.ศ. 2560

 
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
    ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
    (moph code of conduct)
 
อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงาน  
 
ข้อกำหนดจริยธรรมของ
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
     โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
    ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
    ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
    จริยธรรม รอบ ๖ เดือน
แนวปฏิบัตรตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
   จัดหาและการส่งเสริมการขายยา และ
   เวชภัณพ์มิใช่ยา

 
รายงานงบการเงินประจำปี 2566 

  
ข้อมูลสารสนเทศ
 
1.ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
     นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
     ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

   2.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
      ต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์    
   
   3.นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
      ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

   4.ระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
     ปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

 
 
   สื่อ COVID-19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษาลาว COVID - 19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษาพม่า Covid- 19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษากัมพูชา COVID- 19
 
สื่อ 5 ภาษาวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย
 
สื่อ 5 ภาษา อยู่อย่างไรให้ไกลจากโควิด
 
สื่อ 5 ภาษา วิธีทำความสะอาดหน้ากากผ้า
 
สื่อ 5 ภาษา ความรู้เบื้องต้น COVID- 19
 
สื่อ 5 ภาษา การเว้นระยะห่างทางสังคม

   ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รพ.ท่าโรงช้าง
ขออนุมัติในหลักการ
อนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์

ขออนุมัติให้บุคคลากรเข้ารับการอบรม/
    ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
คำขอย้ายไปปฏิบัติงานทางส่วนราชการใหม่
    ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียม
    ที่ไม่มีจําหน่ายในสถานพยาบาล(แบบ7135)


      
                     


         
 

 

    
     
           จำนวนผู้เข้าชม
website counter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
นายแพทย์พิชญ์ ทั่งตระกูล
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

                                    วิสัยทัศน์ (VISION)
              เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) 
           ชั้นนำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2570


                      
  พันธกิจ (MISSION)
       1. พัฒนาคุณภาพและศักยภาพการให้บริการ
       2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
       3. พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
       4. พัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน

 ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

ประชาสัมพันธ์

 ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 ๔ เม.ย. ๒๕๖๗  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
                       เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระยะเวลา 12 เดือน ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน 
                       จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
  ๔ เม.ย. ๒๕๖๗  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน
                       เพื่อจัดตั้งศูนย์ธัญญารักษ์จังหวัด (Intermediate Care) ภายใต้โครงการคลินิคใจดี โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
                        ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
 
  ๓ เม.ย. ๒๕๖๗  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
                        รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
 
  ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
                        โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ๑ เม.ย ๒๕๖๗  เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อและตรวจทางเซลล์วิทยา ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
                       โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก 
                        (Cemented Total Knee Arthroplasty) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 1 งาน
                        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อและตรวจทางเซลล์วิทยา จำนวน 1 งาน
                        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน ๖ อัตรา

  ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบการอาหารผู้ป่วยในปรุงสำเร็จ ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ โครงการ
                        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ๑ มี.ค. ๒๕๖๗  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา 
                        จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน เพื่อจัดตั้งศูนย์ธัญญารักษ์จังหวัด 
                        (Intermediate Care) ภายใต้โครงการคลินิคใจดี โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                        จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
๘ ก.พ. ๒๕๖๗   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระยะเวลา ๑๒ เดือน
                       ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
                       รายการข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก (Cemented Total Knee Arthroplasty) จำนวน ๓ รายการ

 
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗  เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประกอบการอาหารผู้ป่วยในปรุงสำเร็จ ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ โครงการ 
                        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
   ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
    
๘ ม.ค. ๒๕๖๗   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน ๖ อัตรา
 
ข่าวประกาศที่ผ่านมา

  

 

 

      
                               
     

    
ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม    
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

ภาพกิจกรรม  [2565]  [2566]  [2567]  <<<กิจกรรม ทั้งหมด>>> 

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายแพทย์พิชญ์ ทั่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นประธาน กล่าวเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์
“ร่วมสร้างสังคมกตัญญู ในการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ” โดยมี ทันตแพทย์ทศพล เวชวัฒนาเศรษฐ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมายาวนาน
เพื่อสร้างสังคมกตัญญูผู้สูงวัย มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 
(อาคารใหม่) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 5640 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ครั้งที่ 15/2567
โดยมี คณะกรรมการตรวจรับ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  เลขที่ 203 หมู่ 4  ตำบลท่าโรงช้าง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130
โทรศัพท์ 0-7735-7164-7  โทรสาร 0-7735-7164 ต่อ 1127
   E-mail : trch_hospital@yahoo.com

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง