LINE Official  Account 

  

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
Dashboard รพ.ท่าโรงช้าง 
  HHC Online
  E-HOS Online 
  HRMS ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

  ทะเบียนขอใช้รหัส HOSxPXE4
  สลิปเงินเดือน (สสจ.สฎ)
  ส่งข้อมูลทางFTP (สสจ.สฎ)


    ข้อมูลโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 
โลโก้ รพ.
 
ผังผู้บริหาร
 
โครงสร้างโรงพยาบาล
 
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 
ประวัติโรงพยาบาล
 
แผนที่/ที่ตั้งโรงพยาบาล
  นโยบายผู้บริหาร
 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552
 
ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
     สาธารณสุข พ.ศ. 2560

 
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
    ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
    (moph code of conduct)
 
อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงาน  
  ข้อกำหนดจริยธรรมของ
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
     โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
    ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

   ข้อมูลสารสนเทศ
 
1.ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
     นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
     ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

   2.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
      ต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์    
   
   3.นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
      ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ


   สื่อ COVID-19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษาลาว COVID - 19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษาพม่า Covid- 19
 
สื่อโปสเตอร์ภาษากัมพูชา COVID- 19
 
สื่อ 5 ภาษาวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย
 
สื่อ 5 ภาษา อยู่อย่างไรให้ไกลจากโควิด
 
สื่อ 5 ภาษา วิธีทำความสะอาดหน้ากากผ้า
 
สื่อ 5 ภาษา ความรู้เบื้องต้น COVID- 19
 
สื่อ 5 ภาษา การเว้นระยะห่างทางสังคม

   ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รพ.ท่าโรงช้าง
ขออนุมัติในหลักการ
ใบแจ้งซ่อมงานด้านสารสนเทศ (IT)
อนุมัติซ่อมบำรุงพัสดุ ครุภัณฑ์
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
ใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
ขออนุมัติให้บุคคลากรเข้ารับการอบรม/
    ประชุม/สัมมนา/ดูงาน
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
คำขอย้ายไปปฏิบัติงานทางส่วนราชการใหม่
    ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง


                                   
 
 

    
     
           จำนวนผู้เข้าชม
website counter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (สาขาอายุรกรรม)
 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

                                    วิสัยทัศน์ (VISION)
     โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย(M2)
     ชั้นนำของเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ 


                       
พันธกิจ (MISSION)
     โรงพยาบาลท่าโรงช้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 
     ที่มีศักยภาพในการบริการในระดับตติยภูมิ มีระบบมาตรฐาน
     ในการทำงาน  มีการประสานงานกับทุกภาคส่วน
     และเป็นสถานที่ฝึกอบรมของบุคลากรสาธารณสุข

 

  ประชาสัมพันธ์                       


         
 
    

                    

      

     
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    
  

    
ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม              


 ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                        โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อ ๑ รอบของการสแกน

 ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
                       จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
 ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

 
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                        จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

 ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
                        จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

   ๗ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ข่าวประกาศที่ผ่านมา

ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 

 

ภาพกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์                       <<<กิจกรรม ทั้งหมด>>>

วันที่ 9 มกราคม 2566 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยนาย สัญญพงศ์ บัวงาม ผู้จัดการ Pre-sales/DSD มอบเงินสวัสดิการให้กับ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ในโครงการ "กองทุนพนักงานเปลดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง และพนักงานเปลดีเด่น เป็นผู้รับรมอบ ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง นำคณะเจ้าหน้าที่
ไหว้ศาลพระพรหมและพระภูมิเจ้าหน้าที่ หลังจากบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบใหม่ เนื่องในโอกาส 
วันครบรอบ 25ปี โรงพยาบาลท่าโรงช้าง


วันที่ 3 มกราคม2566 นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อม ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารตำบลท่าโรงช้าง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เยี่ยมผู้สูงอายุ ติดเตียง และมอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่ นางเสงี่ยม วานิช บ้านหัวไทร ม4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี


 

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  เลขที่ 203 หมู่ 4  ตำบลท่าโรงช้าง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130
โทรศัพท์ 0-7735-7164-7  โทรสาร 0-7735-7164 ต่อ 1127
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง