โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
รายงานงบการเงิน

     รายงานงบการเงินประจำปี 2566
        งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2566
       
งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
       
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2566