ที่ตั้งโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

   

        ที่ตั้ง
          203 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130  โทร. 0-7735-7164-7

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ จดแม่น้ำพุมดวง
  ทิศใต้ จดหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5
  ทิศตะวันออก จดตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
  ทิศตะวันตก จดตำบลบางมะเดื่อ

  1. ภูมิประเทศ
   เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ พื้นที่บางส่วนมีน้ำขังตลอดปี ทำให้เสียโอกาสในการทำการเกษตร จึงทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก
  2. ภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นพื้นที่ ที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก