รวมภาพกิจกรรม ปี2565

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ครั้งที่ ๕ โดยมี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เข้าปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างเข้าร่วมประชุมและเดินสำรวจสถานที่ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันธารน้ำใจ” รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพื้นที่การให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง โดยมี นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง กล่าวรายงานรายนามผู้บริจาคดังต่อไปนี้
๑. คุณเสกสรรค์ เพชรสุทธิ์ ในนามตัวแทนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบพื้นที่ห้องหาดทิพย์ปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร ๒๔ ปี จำนวน  
    ๗๒๐ ตารางเมตร เพื่อเป็นหอผู้ป่วยสนาม และปัจจุบันได้เปิดเป็นคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
๒. นายแพทย์กร ตาลทิพย์ ในนามตัวแทนบริษัท แอสตร้าเซเนก้า ประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์ การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรมิเตอร์ 
    ในโครงการ Healthy lung Thailand จำนวน ๒ เครื่อง
๓. คุณทำนุ ชัยพรหม ได้มอบเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมด้วยไฟฟ้า มูลค่า ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เตียง 
๔. ไลออนเกศศิณี วิริยะกิจสุนทร นายกสโมสรไลออนส์ ศรีวิชัยพุนพินและสมาชิก ได้มอบเครื่อง วัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน มูลค่า 
    ๖๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  ณ หอประชุมริมน้ำ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
  ได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเครือข่ายบริการสุขภาพ
  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล
  ในรูปแบบใหม่ (new normal)เพื่อให้สามารถป้องกัน ดูแล และติดตามผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ 
  อันจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
  ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  
วันที่ 10 มิถุนายน2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
  และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการต้อนรับ คณะสำนักงานการตรวจราชการแผ่นดิน สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5 
  กลุ่มตรวจสอบที่2 ในการ ติดตามผลการดำเนินงานในการจัดซื้อ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
  จากโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงาน 
  ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลท่าโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน
  เป็นประธานในการประชุมองค์กรแพทย์โรงพยาบาลท่าโรงช้าง โดยมี นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างและคณะแพทย์โรงพยาบาลท่าโรงช้างเข้าร่วมประชุม 
  ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 วันที่ 22 มีนาคม 2655 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เข้าติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น 
  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน 1 หลัง
   
   
   2 เข็ม ยังไม่พอ เชิญชวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มารับวัคซีนโควิด-19 #เข็มสาม ก่อนสงกรานต์
  ด้วยความห่วงใย จาก โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี