แพทย์หญิงสุภาวดี สวัสดิ์แก้วแพทย์หญิงปฏิญญา ชยานันท์