<<<ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>>>
ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม           

วันที่ เรื่อง
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา ๙ เดือน
๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์สร้างภาพได้๖๔ ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๖๕ mA พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ รายการระยะเวลา ๑๒ เดือน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน เพื่อจัดตั้งศูนย์ธัญญารักษ์จังหวัด  (Intermediate Care) ภายใต้โครงการคลินิคใจดี 
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
  ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว) จำนวน ๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                   
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน ๕ อัตรา
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  สร้างภาพได้ 64 ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 665 mA พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1
รายการระยะเวลาจ้าง 12 เดือน
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำหน้ายา
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ งาน
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๖ พ.ย. ๒๕๖๖   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือด 
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎ์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือด และสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๗ 
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎ์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว จำนวน ๑ รายการ) ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๗
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎ์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในปรุงสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๗ 
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     
๗ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการจ้างเหมาบริการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สร้างภาพได้ ๖๔ ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๖๖๕ mA พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ รายการ ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน
๔ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ
๔ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑ รายการ
๔ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ รายการ
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือด
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖  เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖  ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๔ ส.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน ๒ เครื่อง 
๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๙ มิ.ย. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง   ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2566)
๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๖๔ รายการ
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อ ๑ รอบของการสแกน
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าราคาไม่รวมค่าติดตั้ง ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ 
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (แบบเลขที่ 8170/2536) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือนอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๖ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding (ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูก)  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
๔ ส.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคารคสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (แบบเลขที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาล  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๓     เอกสารแนบท้ายประกาศ      รายการประเมินราคาพัสดุชำรุด จำนวน ๑๐๐ รายการ                       
๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาล  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน  
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ เปลนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน   โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ
๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ
๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย   เป็นอาคารคสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (แบบเลขที่ ๘๑๗๐๒๕๓๖) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง 
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  โครงการ Fluticasone 250 mcg + Salmeterol 25 mcg EVO 120 dose
๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ Insulin aspart 30%+protamine 70% penfill 3ml 
๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่องร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๖ พ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน ๘ อัตรา
๑ เม.ย. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้านพิกเซล จอเดียว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด
๙ มี.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กายอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ
๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
๒ มี.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
๑  มี.ค. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ๑ เครื่อง
๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์   (ลู่วิ่งไฟฟ้า) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ๑ เครื่อง
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) จำนวน ๙ รายการ
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตราฐาน) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ๑ ชุด
๗ ก.พ. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ๑ โครงการ
๗ ก.พ. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ล้านพิกเซล จอเดียว) ๑ เครื่อง
๗ ก.พ. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๗ ก.พ. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๒ ก.พ. ๒๕๖๕ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕                        
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ [เอกสาร1]  [เอกสาร2] 
๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
๖ ม.ค. ๒๕๖๕  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๗ ธ.ค. ๒๕๖๔   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๙ รายการ 
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ ๒
๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๒ อัตรา
๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเภสัชกร
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน จำนวน ๓ รายการ
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ๒๔,๐๐๐ บีทียู) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด จำนวน ๑ รายการ  
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปาน จำนวน ๑ โครงการ
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ๑๘,๐๐๐ บีทียู) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือน จำนวน ๑ รายการ  
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาล กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโรงช้าง  จำนวน ๑ โครงการ
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน ๓ รายการ
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน จำนวน ๔ รายการ
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ จำนวน ๑ โครงการ
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือน จำนวน ๒ รายการ  
๓ พ.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเภสัชกร
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔ ร่างประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร แบบที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖  
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 
๗ ต.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ ๒
๔ ต.ค. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๑ ก.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑ ก.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม้เท้าค้ำยัน
๑ ก.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เครื่องวัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ
๑ ก.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เครื่องวัดความเข้มแสง
๑ ก.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เครื่องวัดความจุปอดแบบเข็มพร้อมโปรแกรมการตรวจ 
 ๑ ก.ย. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายอัตโนมัติ 
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง   อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก
 ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ ๒)
 ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลบ.ม/วัน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๖ ส.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อ ๑ รอบ ของการสแกน ต่อเนื่อง ๑ ปีจำนวน ๑ งาน
๒๗  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์)  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
๒๗  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
๒๓  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
๒๒  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  จำนวน ๙ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
๑๕  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างศูนย์บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน ๑ งาน
๑๔  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หัวตรวจสำหรับอัลตร้าซาวด
๙  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี.  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
๗  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)
๑  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 ๑  ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
๒๔  มิ.ย. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาล (รถตู้)   ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๑  มิ.ย.๒๕๖๔  เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อ ๑  รอบของการสแกนจำนวน ๑ รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
๓๑  พ.ค.๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับ 
พร้อมชุดทำความชื้น (BiPAP)) จำนวน ๑ เครื่อง
 ๒๘ พ.ค.๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   


 
๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย  เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ 
 (สำหรับผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง

 
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์) จำนวน ๑ เครื่อง

 
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ฟังก์ชั่นปรับด้วยรีโมท
 และปุ่มบังคับที่ราวข้างเตียงชนิดราวปีกนกพร้อมเสาน้ำเกลือที่นอนและตู้ข้างเตียง) จำนวน ๓ เตียง


 
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
(ชุดจอวินิจฉัยภาพทางรังสี ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้านพิกเซล) จำนวน ๑ เครื่อง


 ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้า ๔ motor) จำนวน ๑ รายการ

 ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน (ER) จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕ ตารางเมตร 
ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน (ER)  จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.5 ตารางเมตร ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน 1 งาน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้ปลอดเชื้อจ่ายลมตามแนวดิ่ง ขนาด ๒ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้


 ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอดพร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ เครื่อง

 ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
  ๙๐   กิโลวัตต์ ๑ คัน   


๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจ้าง ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด  COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ  (สำหรับผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) ๑๒ รายการ

๔ มี.ค. ๒๕๖๔    ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 ๓ มี.ค. ๒๕๖๔    ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน (ER)  จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.5 ตารางเมตร ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน 1 งาน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้ปลอดเชื้อจ่ายลมตามแนวดิ่ง ขนาด ๒ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้


 ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอดพร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ เครื่อง

 ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ

 ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า    ๙๐   กิโลวัตต์ ๑ คัน   

 
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจ้าง    ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด  COVID-๑๙ ชนิดมีระบบกรองอากาศ 
   (สำหรับผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) ๑๒ รายการ


 ๔ มี.ค. ๒๕๖๔    ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่    โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 ๓ มี.ค. ๒๕๖๔    ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โครงการจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒,๘๐๐ ราย
 

 ๘ ก.พ. ๒๕๖๔  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์   (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

 ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔  เรื่อง ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                
 ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔  เรื่อง ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะบริการทางการแพทย  (รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โครงการจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยหลังคลอด กว้าง ๖.๓๕ เมตร ยาว ๕.๘๐ เมตร   ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โครงการจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
 

 ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน (ER) จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ รายการ


 ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในตึกสงฆ์เป็นอาคารแพทย์แผนไทย กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ รายการ

 ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการจ้างปรับปรุงระบบ HOSxPXE4 เชื่อมต่อและติดตั้งBMS IPD Paperless จำนวน ๑ รายการ   

 ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) จำนวน ๑ รายการ

 ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง   ชนิดไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพ ต่อ ๑ รอบของการสแกน จำนวน ๑ รายการ 
    
  ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ         

 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ         

 ๙ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔โครงการ Fluticasone ๒๕๐ mcg + Salmeterol ๒๕ mcg EVO ๑๒๐ dosc (DPI) 

 ๙ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์         

 ๖ พ.ย. ๒๕๖๓  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๕๖ รายการ         

 ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์         

 ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับผู้ป่วยประกันสังคม และจัดทำโครงการอาชีวอนามัยและปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ  จำนวน ๑๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  

  ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓  เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับผู้ป่วยประกันสังคมและ  จัดทำโครงการอาชีวอนามัยและปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ 
จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๙ รายการ


๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓  เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วตาข่ายถักความยาว ๑๘๕ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร  แบบเลขที่ ๕๔๑๙ กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ

๓ ส.ค. ๒๕๖๓    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร (เลขที่แบบ ๑๐๗๔๖)
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับผู้ป่วย ประกันสังคมและจัดทำโครงการอาชีวอนามัยและปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ
จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์
 ทางภูมิคุ้มกันวิทยา)จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) 


   ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   (ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร (เลขที่แบบ ๑๐๗๔๖)ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ) 

   
๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (ปรับปรุงรั้งลวดหนาม (๑๒เส้น) ความยาว๓๕๕เมตร สูง๒.๐๐เมตร แบบเลขที่ ๔๖๒๕/๒๕๓๐
กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ) 


๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (ปรับปรุงรั้วตาข่ายถัก ความยาว๑๙๕ เมตร สูง๒.๐๐เมตร แบบเลขที่ ๕๔๑๙ กองแบบแผน
กระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง) 


๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก ขนาดกว้าง ๔.๑๐เมตร ยาว๑๑.๗๕เมตร ที่ รพ.สต.ท่าโรงช้าง) 

   ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (ปรับปรุงพื้นที่บริการห้องกายภาพบำบัด ขนาดกว้าง๔เมตร ยาว๘เมตร ที่ รพ.สต.บางมะเดื่อ) 

   ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงพยาบาลท่าโรงช้าง ผิวจราจร (ไม่รวมไหล่ทาง
ไม่รวมรางระบายน้ำ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร กว้าง๕เมตร ยาว๔๐๐เมตร   หนา ๐.๑๕เมตร แบบเลขที่ ๒๔๐๖ กองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข) 


 ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    (ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสุขา รพ.สต.บ้านห้วยกรวด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี) 

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (เครื่องปั่น ๒๘หัว สำหรับปั่นเลือด) 

 ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   (ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมการใช้ยาและสารละลายอัตโนมัติ) จำนวน ๓ เครื่อง) 

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา) จำนวน ๖ รายการ) 

 ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ รายการ) 

  ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (fluticasone 250 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, 
suspension, 120 dose actuation)
   

 ๖ ก.ย. ๒๕๖๒ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยประกันสังคมและโครงการอาชีวอนามัยและปลอดภัยในการทำงานของ
พนักงานในสถานประกาอบการ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                           

๐๙ ก.ค. ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


 ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
                          (เตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสา และยูนิตทำฟัน) จำนวน ๒ รายการ 
                          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
                           และพักขยะ ๒ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  จำนวน ๑ หลัง
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ๓ พ.ค.๒๕๖๒ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถแอสฟัลท์
                        ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
  พื้นที่ใช้สอย     ๖,๐๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ งาน 
                        ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ๑ เม.ย. ๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน 
                          ด้วยคลื่นความถี่สูง ระดับความคมชัดสูงสามหัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง 
                          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ๑๙ มี.ค.๒๕๖๒ ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถแอสฟัลท์ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
                                  พื้นที่ใช้สอย     ๖,๐๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและพักขยะ ๒ ชั้น 
                          (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  จำนวน ๑ หลัง  
                          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและพักขยะ ๒ ชั้น 
                          (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  จำนวน ๑ หลัง  
                          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงระดับ 
                         ความคมชัดสูงสามหัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง รพ.ท่าโรงช้าง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  ๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและพักขยะ ๒ ชั้น 
                         จำนวน ๑ หลัง  สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ๑ ก.พ.๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                        โครงการ ซื้อตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว (๓๐๐ ถุง)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  ๑ ก.พ.๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                        โครงการ ปรับปรุงพื้นที่บริการส่งเสริม กว้าง ๔.๕ เมตร  ยาว ๑๔ เมตร  จำนวน ๑ งาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  ๑ ก.พ.๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                        โครงการ ขยายห้อง ER และพื้นที่บริการ EPI กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร  รพ.สต.ท่าโรงช้าง จำนวน ๑ งาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  ๑ ก.พ.๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                        โครงการ ต่อเติมพื้นที่ให้บริการคลินิกเด็กดี (EPI) และห้องกายภาพ รพ.สต.กรูด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ๒๔ ม.ค.๒๕๖๒  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต.บ้านห้วยกรวด 
                        ขนาดพื้นที่ ๘๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๑  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
                        ตำบลบ้านห้วยกรวด ขนาดพื้นที่ ๘๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
๒๔ ธ.ค.๒๕๖๑  เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                         โครงการปรับปรุงลานจอดรถแอสฟัลท์ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง พื้นที่ใช้สอย ๖,๐๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ งาน

 ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๑  เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                         เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงระดับความคมชัดสูงสามหัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง 


 ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๑  เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
                        โครงการก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและพักขยะ ๒ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ๔ ธ.ค.๒๕๖๑  เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                        โครงการ Simvastatin ๔๐ mg 


 ๔ ธ.ค.๒๕๖๑  เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
                       โครงการ Fluticasone ๒๕๐ mcg+Salmeterol ๒๕ mcg pressurised inhalation,
                       suspension, ๑๒๐ dose
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

๑๒ มี.ค.๒๕๖๑  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ และครุภัณฑ์งานบ้าน
                         งานครัว จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -