แพทย์หญิงเบญจวรรณ ไชยขันธ์

                         ตารางการให้บริการ

     วันจันทร์ คลินิก Ultrasound
     วันอังคาร คลินิก Ultrasound
     วันพุธ -
     วันพฤหัสบดี

คลินิก Ultrasound

     วันศุกร์

-