แนวทางการรับบริการ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น


นักเรียน ป.1 - ป.2
    
1.แบบฟอร์มรายงานการเรียนและพฤติกรรมจากโรงเรียน
    
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 4 โรค
    
3.แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หน้า 6-7
    
4.แบบคัดกรองพฤติกรรมSNAP-IV คุณครู
    
5.แบบคัดกรองพฤติกรรมSNAP-IV ผู้ปกครอง
    
6.หนังสือให้ความยินยอมนักเรียน กรณีที่คุณครูดำเนินการแทนผู้ปกครอง

นักเรียน ป.3 - ป.6
     1.แบบฟอร์มรายงานการเรียนและพฤติกรรมจากโรงเรียน
     2.แบบสังเกตพฤติกรรม 4 โรค
     3.แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หน้า 6-7
     4.แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ประถมศึกษา) หน้า 11-14
     5.แบบคัดกรองพฤติกรรมSNAP-IV คุณครู
     6.แบบคัดกรองพฤติกรรมSNAP-IV ผู้ปกครอง
     7.หนังสือให้ความยินยอมนักเรียน กรณีที่คุณครูดำเนินการแทนผู้ปกครอง

นักเรียน ม.3 - ม.6
    
1.แบบฟอร์มรายงานการเรียนและพฤติกรรมจากโรงเรียน
   
  2.แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หน้า 6-7
    
3.แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (มัธยมศึกษา) หน้า 15-18
  
   4.แบบคัดกรองพฤติกรรมSNAP-IV ผู้ปกครอง