นายแพทย์สุจิตคุณ ขันธญาณะ


นายแพทย์สุรศักดิ์ รักษ์จันทร์


นายแพทย์พงษ์นรินทร์ นวเลิศปัญญา


แพทย์หญิงจิดาภา มหามงคลสวัสดิ์


นายแพทย์
อรรถวิทย์ พานิชกุล


นายแพทย์นครัช พฤทธิ์รัตนาภา