แผนก/กลุ่มงาน

  องค์กรแพทย์

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     1.กลุ่มงานพัสดุ
     2.แม่บ้าน / คนสวน
     3.รักษาความปลอดภัย (รปภ) 
     4.หมวดยานพาหนะ (พขร)
     5.ซักฟอก  

  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

  กลุ่มงานทันตกรรม
  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานรังสีวิทยา
  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
  กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
  กลุ่มงานงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
  กลุ่มงานพยาบาล
             1.งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนติเวช
     2.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
        ผู้ป่วยนอก OPD
        พนักงานเปล
     3.งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (ผู้ใหญ่)
     4.งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (เด็ก)
     5.หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU)
     6.งานการพยาบาลผู้คลอด
     7.คลินิกวางเเผนครอบครัว
     8.งานการพยาบาลห้องผ่าตัด  
     9.งานการพยาบาลวิสัญญี         
   10.งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
   11.งานวิจัยและพัฒนา