ประวัติโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

         ประวัติความเป็นมา
                      ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ โรงพยาบาลพุนพินได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อขยายจากโรงพยาบาล ขนาด ๑๐ เตียง บนที่ดินสาธารณประโยชน์ ในเขต หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าโรงช้าง ติดกับถนนเพชรเกษม (หมายเลข ๔๑) ใกล้กับสี่แยก กม. ๑๘ ถ.สุราษฎร์-ภูเก็ต (หมายเลข ๔๐๑) แต่สภาตำบลท่าโรงช้างมีโครงการแยกเป็นกิ่งอำเภอท่าโรงช้าง และโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเขตกิ่งอำเภอท่าโรงช้าง กระทรวงสาธารณสุข จึงอนุมัติให้เปลี่ยนจากโรงพยาบาลพุนพินเป็นโรงพยาบาลท่าโรงช้าง แต่เนื่องจากปี พ.ศ.๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งระงับการแยกกิ่งอำเภอทั่วประเทศ โรงพยาบาลท่าโรงช้างจึงเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ ๒ ของอำเภอพุนพิน มาจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลท่าโรงช้างเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๑ 

      ทำเนียบผู้บริหาร

         ๑. นายพงศ์ปณต  คงชาตรี    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง   (๐๕/๐๑/๒๕๔๑ - ๐๕/๐๒/๒๕๕๘)    
         ๒. นายกู้ศักดิ์  กู้เกียรติกูล     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม รักษาการในตำแหน่ง     
                                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง (๐๕/๐๒/๒๕๕๘ - ๓๐/๐๙/๒๕๕๘)    
         ๓. นายกู้ศักดิ์  กู้เกียรติกูล      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง (๐๑/๑๐/๒๕๕๘ - ๐๘/๐๓/๒๕๖๔)  
         ๔. นายฌอชนา วิเชียร            ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (สาขาอายุรกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง  ( ๒๑/๐๔/๒๕๖๔ - ๓๑/๐๕/๒๕๖๖)  
         ๕. นายสมยศ จารุโภคาวัฒน์ ตำแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง  ( ๐๑/๐๖/๒๕๖๖- ปัจจุบัน)