นพ.ภาสกร สิรวิชยกุล


นพ.กันต์พัศ วิสุทธิ์จินดาภรณ์


นพ.พงศกร ไมยโภคา


นางจุฬา ศรีรักษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( พยาบาลประจำคลินิกเฉพาะทางศัลยกรรม )


นายณัฐพล พันธ์ฉาว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้