รวมภาพกิจกรรม ปี2566
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานพิธีเปิด Kick off หอผู้ป่วยใจดี มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบ Intermediate Care) ตามนโยบาย Quick win 100 วัน โดยนายพิชญ์ ทั่งตระกูล นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากขึ้น เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอผู้ป่วยใจดี มินิธัญญารักษ์ อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (ชั้น 5) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายสมยศ จารุโภคาวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นประธานในการประชุมพร้อมแจ้งนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วม มีกิจกรรมแนะนำเจ้าหน้าที่น้องใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานแต่ละหน่วยงานพบปะพูดคุย แจ้งสวัสดิการและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)อาคาร 24 ปี ท่าโรงช้าง
นายแพทย์พิชญ์ ทั่งตระกูล นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม
แก่บุคลากรเรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการ
สุขภาพเข้าร่วมอบรมจำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2566 -8 มิถุนายน 2566 ณ. ห้องประชุมไชยานุภาพโรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
โรงพยาบาลท่าโรงช้างขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๖ นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ประธานตรวจรับในงานจ้างก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 
๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ โดยมี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
ผู้เข้าปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างเข้าร่วมประชุมและเดินดูสถานที่ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายแพทย์ปรีชา สุมาลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมยศ จารุโภคาวัฒน์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง 

 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 
นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
 
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกรักษ์ไตและเปิดโครงการ กิจกรรมวันไตโลก ปี 2566 โดยแพทย์หญิงจิดาภา มหามงคลสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการ สาขาอายุรกรรมโรคไตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการป้องกันและชะลอความเสี่ยงของไต ณ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาคาร 24 ปี ท่าโรงช้าง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นประธานเปิด
 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพต้านยาเสพติดแบบบูรณาการ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าโรงช้าง ปีงบประมาณ 2566 
 โดยมี นางสุนารี ชูวารี หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตละยาเสพติดกล่าวรายงาน มีบุคลากรของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 และเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าโรงช้างเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงพยาบาลท่าโรงช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายแพทย์สำเนียง แสงสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน )
 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง อาคารพัสดุ คศล. 2 ชั้น 
 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ครั้งที่ 3 
 โดยมี นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 และผู้เข้าปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เข้าปฏิบัติงานจ้างก่อสร้าง
 เข้าร่วมประชุมและเดินสำรวจสถานที่ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๑
 เป็นประเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงพยาบาลที่มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
 GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับ ท้าทาย จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
 ๑.โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
 ๒.โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 ๓.โรงพยาบาลบ้านนาสาร
 ๔.โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 ณ ห้องประชุมทับทิม ๒ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์หญิงสมดั่งใจ พิณแก้ว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ นายสุธน เกื้อสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอพุนพิน ประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการกายอุปกรณ์ประจำโรงพยาบาลท่าโรงช้าง โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนี้ ปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน 270,350 บาท ปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 297,600 บาท และมอบกายอุปกรณ์ให้ผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เยี่ยมชมการซ้อมแผนสาธารณภัย (อุบัติเหตุหมู่)ประจำปี 2566 มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้างและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการซ้อมแผน ณ จุดเกิดเหตุหน้าวัดท่าโรงช้าง และในโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

15 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมซ้อมแผนสาธารณภัย (อุบัติเหตุหมู่) ประจำปี 2566 โดยมีนายแพทย์ภานุพงศ์ เฟื่องฟุ้ง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 17กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมงานของบัณฑิต เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับมอบเครื่องมือแพทย์ จากคุณทำนุ ชัยพรหม และคุณอรพินธ์ ชัยพรหม ดังรายการต่อไปนี้ - เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยไฟฟ้า มูลค่า 1,760,000 บาท - โคมไฟผ่าตัด มูลค่า 1,450,000 บาท อุทิศให้ คุณลุงเพชร ศาสนัส คุณน้าฉะอ้อน ศาสนัส คุณน้าทิพย์ พัฒน์เขียว และเพื่อนำไปใช้กับผู้มารับบริการ ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จึงใคร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สำเนียง แสงสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง อาคารพัสดุ คศล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง โดยมี นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เข้าปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะอาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ในการเยี่ยม นายแพทย์พิชญ์ ทั่งตระกูล แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ แพทย์ที่จบจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมโรงพยาบาลเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

วันที่ 9 มกราคม 2566 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยนาย สัญญพงศ์ บัวงาม ผู้จัดการ Pre-sales/DSD มอบเงินสวัสดิการให้กับโรงพยาบาลท่าโรงช้าง ในโครงการ "กองทุนพนักงานเปลดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง และพนักงานเปลดีเด่น เป็นผู้รับรมอบ ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง นำคณะเจ้าหน้าที่
ไหว้ศาลพระพรหมและพระภูมิเจ้าหน้าที่ หลังจากบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบใหม่ เนื่องในโอกาส 
วันครบรอบ 25ปี โรงพยาบาลท่าโรงช้างวันที่ 3 มกราคม2566 นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อม ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารตำบลท่าโรงช้าง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เยี่ยมผู้สูงอายุ ติดเตียง และมอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่ นางเสงี่ยม วานิช บ้านหัวไทร ม4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี