รวมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น รพ.ท่าโรงช้าง พร้อมรองรับการ
รักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านบริการด้านสุขภาพ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ปัจจุบันเป็น 
โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย เปิดให้บริการจำนวน 120 เตียง มีบุคลากรทั้งสิ้น 300 คน สามารถให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป
ในด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ออร์โธปีดิกส์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ทันตกรรม และโรคไต
โดยมีพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก , อาคารรักษาพยาบาลเฉพาะทาง 400 เตียง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ,
อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 144 เตียง 1 อาคาร มีอาคารสนับสนุน 2 หลัง ได้แก่ อาคารหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก 3 ชั้น
และอาคารโรงไฟฟ้าและโรงพักขยะ 2 ชั้น เพื่อรองรับการให้บริการรักษาพยาบาล ทั้งระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิระดับต้น
อีกทั้งให้การสนับสนุนด้านบริการด้านสุขภาพแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ โรงพยาบาลลูกข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) จัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน "ชิโนฟาร์ม" 
ในกลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ ผู้สูงอายุ และกลุ่มโรคเรื้อรัง วันนี้ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 น. หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และคณะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ พอ.สว. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการวัคซีน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จากศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) จำนวน 800 ราย ณ จุดบริการฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อฉีดให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระ นักบวช และจัดบริการ
ฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
ได้รับบริจาค เครื่องผสมเอาซิเจน โครงการช่วยเหลือสังคมประจำปี 2564 และ ชุด PPE จำนวน 60 ชุด 
จากบริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลท่าโรงช้างจึงใคร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
ได้รับบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่องมูลค่า 960,000 บาท จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม 
โรงพยาบาลท่าโรงช้างจึงใคร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
วันที่ 27 กันยายน 2564 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้รับบริจาค
เงินสด มูลค่า 200,000 บาท จากคุณพนิดา มณฑารพ และครอบครัว โรงพยาบาลท่าโรงช้างจึงใคร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 13 กันยายน 2564 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ได้รับบริจาค
เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จาก นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วย นางวัลภา อินทรกำเนิด เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม
โรงพยาบาลท่าโรงช้างจึงใคร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 วันที่ 6 กันยายน 2564 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) นายแพทย์โกมล ชัยวนิชยา
นายแพทย์ชำนาญการ (กลุ่มงานศัลยกรรม) นายแพทย์ภราดร เจ็ดวรรณะ นายแพทย์ชำนาญการ(กลุ่มงานศัลยกรรม) นางกนกรต ใจสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้คำแนะนำและนิเทศน์
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หน่วยงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ที่แพทย์หญิงจิรสุดา เผือกคง เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๒ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายสุปัญญา ชูเพชร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบช่อดอกไม้เพื่อให้กำลังใจแพทย์หญิงอุทุมพร กำภู ณ อยุธยา


จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 วันนี้(19 ส.ค.64) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ณ ห้องโถงหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ มาเป็นปีที่ 23 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2564 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัย พระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสนามท่าโรงช้างและเด็กเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมจำนวน 700 คน การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค บริจาค “ตู้ปันสุข” มูลค่า 10,000 บาท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30 ชุด แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี    วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้กำลังใจคณะทีมแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุภาพ อำเภอพุนพิน โดยมีนพ.สำเนียง แสงสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอจรรรน์กร สมเกียรติกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง นายสมโชค พูลสุข สาธารณสุขอำเภอพุนพิน 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันให้การต้อนรับ ณ มอเตอร์สปอร์ต (สนามแข่งรถ กม.18) ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (16 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 เครื่อง และโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลท่าโรงช้าง พร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ด้วย ในโอกาสนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานการณ์เริ่มคลีคลายไปในทางที่ดี มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมจำนวน 1,827 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 1,807 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 20 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน 1,410 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 405 ราย เสียชีวิตจำนวน 13 ราย และในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 11 ราย

                        
                        
         

 เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพท่าโรงช้าง ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพโรงพยาบาลท่าโรงช้าง


เมื่อวันที่ 19 ม.ค.. 2561โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จัดให้มีการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2561 โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ สถานที่เกิดเหตุบริเวณถนนสาย 401 สุราษฎร์ฯ-ตะกั่วป่า กม. 19 ทั้งนี้เพื่อฝึกปฎิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งที่ตั้งของโรงพยาบาลท่าโรงช้างปัจจุบัน อยู่ติดกับถนนสายหลักและมีการจราจรที่คับคั่ง 
ทำให้มีอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น การซ้อมแผนจึงเป็นการสร้างความพร้อมของบุคลากร 
ในการประสานการส่งต่อผู้ป่วย สามารถรองรับกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุได้ทุกสถานการณ
 
(ภาพถ่ายทุกภาพเป็นเหตุการจำลองทั้งหมด)
 


นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดสถลธรรมาราม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพุนพิน  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 23 ตุลาคม 2560 
นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 ร่วมใจสามัคคี ทำดีถวายในหลวง  วันที่ 13 ตุลาคม 2560 


 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
   และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้เข้าตรวจอาคารซักฟอกซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วเกือบ 80 %
   และผู้รับเหมาคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือน มกราคม 2561 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 ร่วมใจสามัคคี ทำดีถวายในหลวง  วันที่ 13 ตุลาคม 2560 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 
พื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ครบรอบ 1 ปี 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้พ่อ วันที่ 15 กันยายน 2560


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและซ้อมแผนรับสถานการณ์เพลิงไหม้ในหน่วยงาน
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 28-30 มี.ค. 2560 

รพ.ท่าโรงช้าง ร่วมเดินวิ่งเมืองหอยใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่1  นำทีมโดย นายพิเชษฐ เพชรตุ้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินวิ่ง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 19 มีนาคม 2560

 

รับตรวจราชการและนิเทศงานจาก นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ และคณะ   วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙


เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  


5 ม.ค. 2559  ครบรอบ 18 ปี โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๘  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน


วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลท่าโรงช้าง  วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ Service Plan ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประเมิน PCA ที่รพ.สต.ตะปาน

 

 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

 


วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประชุมงานกู้ชีพ-กู้ภัย   โซนพุนพินประจำปี  ๒๕๕๘    ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง


วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประชุมร่าง P4P  หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าโรงช้าง