ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 203 หมู่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130  โทร. 0-7735-7164-7
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบสิทธิ สปสช.
 
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
  ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
  E-Claim
 
E-Register
 
ระบบรายงาน 0110 รง.5
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ศูนย์ข้อมูลด้านเวชภัณฑ์
 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
 
หน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
  www.hospital-os.com
  สายด่วน 1330
  ค้นหาเว็บไซต์ Google

 ข้อมูลโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
  ประวัติโรงพยาบาล
  แผนที่/ที่ตั้งโรงพยาบาล
  แผนผังบริเวณโรงพยาบาล
  พบผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
ตารางการให้บริการ
 
สถิติการให้บริการ
     
10 อันดับโรค
     
จำนวนผู้รับบริการ
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล
 
ข้อมูลบุคลากร (อัตรากำลัง)
  คณะกรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
 
ตารางการใช้ห้องประชุมประจำเดือน

Download เอกสาร รพ.ท่าโรงช้าง 
    
ใบลาพักผ่อน[ฝ่ายการ]
    
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร[ฝ่ายการ]
    
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
    
บันทึกข้อความ ขออนุมัติให้บุคคลากร
        เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน

    
บันทึกข้อความ ขอเบิกเงินสวัสดิการ
    
บันทึกข้อความ การปฎิบัติงานสารสนเทศ  
    
ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่
     สัญญาเงินยืม
     ใบรายงานความต้องการ
        พัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

    
ใบสั่งซื้อ/จ้าง
    
กองทุนเงินออมทรัพย์เจ้าหน้าที่
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
       คำขอกู้เงินสามัญ
       คำขอกู้เงินฉุกเฉิน 
       ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก

    
แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
        (ปภ.บอ.4 โรงพยาบาล)
 
     แบบฟอร์มใบแลกเวร ฝ่ายการพยาบาล  

หน่วยงานภายใน
  องค์กรแพทย์ 
  กลุ่มงานการพยาบาล
     งานผู้ป่วยนอก 
     งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    งานผู้ป่วยใน 
    งาน IC 
  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
  งานทันตกรรม 
 
งานเภสัชกรรมชุมชน
  งานชันสูตรโรค 
  งานรังสีวิทยา 
  งานแพทย์แผนไทย 
  งานเวชระเบียนและสถิติ 
  งานพัฒนาคุณภาพ HA
  งานประกันสุขภาพ
  งานสารสนเทศ
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
    
บริหาร - ธุรการ 
    
การเงิน - พัสดุ 
    
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
    
ซ่อมบำรุง 

Linkแจ้งข่าว

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายแพทย์กู้ศักดิ์  กู้เกียรติกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

                         วิสัยทัศน์ (VISION)
     โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๖๓                               พันธกิจ (MISSION)
     ๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
     ๒. บริการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
     ๓. บริหารจัดการภายในองค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
     ๔ .สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กรเครือข่าย
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

   ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๐ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
            ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     กลุ่มงานทันตกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานเวชฯ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง มีโครงการออกให้บริการในโรงงาน 
     ตรวจฟัน   ขูดหินน้ำลายสิทธิ์ประกันสังคม (ไม่ต้องสำรองจ่าย) คัดกรองมะเร็งช่องปาก เต้านมและปากมดลูก 
     สนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม โทร 077-357-164 ต่อ 1125 


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุดที่ ๓ จำนวน ๕ รายการ         
       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 60086111701    
       
1.ประกาศชุด3                                                    2.เอกสารประกวดชุด3  
        3.ราคากลาง                                                        4.1.acetylcysteine 100 mg
        4.2.fenofibrate 300 mg                                  4.3.ipratropium-fenoterol solution
        4.4.paracetamol 250 mg syrup                     4.5.verapamil 40 mg
        5.1.สัญญาจะซื้อจะขาย                                         5.2.แบบใบเสนอราคา
        5.3.หลักประกันการเสนอราคา                               5.4.หลักประกันสัญญา
        5.5.บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    5.6.การขัดขวางการแข่งขันราคา
        5.7.บัญชีเอกสารส่วนที่1                                       5.8.บัญชีเอกสารส่วนที่2
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
  ๙ ส.ค. ๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน ๑ งาน
     

                                                                        ภาพกิจกรรม                                                  <<<กิจกรรม ทั้งหมด>>>

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและซ้อมแผนรับสถานการณ์เพลิงไหม้ในหน่วยงาน
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 28-30 มี.ค. 2560

รพ.ท่าโรงช้าง ร่วมเดินวิ่งการกุศล สวนสราญรมย์ มินิมาราธอน  นำทีมโดย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง และเจ้าหน้า ร่วมเดินวิ่งการกุศล สวนสราญรมย์ มินิมาราธอน 
ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 12 มีนาคม 2560


รพ.ท่าโรงช้าง ร่วมเดินวิ่งเมืองหอยใหญ่มินิมาราธอน ครั้งที่1  นำทีมโดย นายพิเชษฐ เพชรตุ้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินวิ่ง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 19 มีนาคม 2560

 ตารางการให้บริการ รพ.ท่าโรงช้าง
วัน
เวลา
เช้า
07.30 - 12.00 น.
บ่าย
13.00 - 16.30 น.
เย็น
16.30 - 20.30 น.
จันทร์

 

ความดันโลหิตสูง /  คลินิกนมแม่ / ตรวจหลังคลอด
ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน / ตรวจโรคทั่วไป /
ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด
คลินิกวางแผนครอบครัว / ตรวจโรคทั่วไป
บริการคนไข้นัดทำฟัน / บริการเยี่ยมบ้าน /
ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด

คลินิกนอกเวลา/
OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย/
บริการคนไข้นัดทำฟัน
( อุบัติเหตุฉุกเฉิน )

ตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย / นวดเพื่อการรักษา ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร
จ่ายยาสมุนไพร (ยาตำรับ/ยาต้มเฉพาะราย/ยาเบญจอัมฤตย์)   / การดูแลมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
อังคาร เบาหวาน /  คลินิกฝากครรภ์รายใหม่พร้อมสามี 
ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ตรวจฟันคลินิกเบาหวาน
ตรวจโรคทั่วไป /
ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด
คลินิกเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน  / ฟังผลเลือด 
ตรวจภายใน / ตรวจฟันในหญิงตั้งครรภ์ 
อบรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่1
บริการคนไข้นัดทำฟัน ตรวจฟันหญิงตั้งครรภ์
/
บริการเยี่ยมบ้าน
/ ตรวจโรคทั่วไป /
ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด 
คลินิกนอกเวลา/
OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย/
บริการคนไข้นัดทำฟัน
( อุบัติเหตุฉุกเฉิน )
ตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย / นวดเพื่อการรักษา ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร
จ่ายยาสมุนไพร (ยาตำรับ/ยาต้มเฉพาะราย/ยาเบญจอัมฤตย์)   / การดูแลมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
พุธ ความดันโลหิตสูง 
คลินิกสุขภาพเด็กดี 
    สัปดาห์ที่1 และที่3 ของเดือน วัคซีนเด็ก 0-6 เดือน
    สัปดาห์ที่2 และที่3 ของเดือน วัคซีนเด็ก1-4 ปี
ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ตรวจฟันคลินิกเด็กดี
ตรวจโรคทั่วไป /
ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด
คนินิกทีบี / ตรวจอัลตราซาวด์  / 
 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ /
บริการเยี่ยมบ้าน / บริการคนไข้นัดทำฟัน / ตรวจโรคทั่วไป / ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด
คลินิกนอกเวลา/
OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย/
บริการคนไข้นัดทำฟัน
( อุบัติเหตุฉุกเฉิน )
ตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย / นวดเพื่อการรักษา ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร
จ่ายยาสมุนไพร (ยาตำรับ/ยาต้มเฉพาะราย/ยาเบญจอัมฤตย์)   / การดูแลมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
พฤหัสบดี เบาหวาน
คลินิกฝากครรภ์รายเก่า (คนไทยภาวะเสี่ยงต่ำ)/
ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ออกอนามัยโรงเรียน , รพ.สต.
ตรวจฟันคลินิกเบาหวาน /
ตรวจโรคทั่วไป /
ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด
คลินิกฝากครรภ์รายเก่า (คนไทยภาวะเสี่ยงสูง)
อบรมโรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่ 2
ตรวจโรคทั่วไป  / บริการเยี่ยมบ้าน / 
บริการคนไข้นัดทำฟัน  ออกอนามัยโรงเรียน , รพ.สต. /
ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด
คลินิกนอกเวลา/
OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย/
บริการคนไข้นัดทำฟัน
( อุบัติเหตุฉุกเฉิน )
ตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย / นวดเพื่อการรักษา ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร
จ่ายยาสมุนไพร (ยาตำรับ/ยาต้มเฉพาะราย/ยาเบญจอัมฤตย์)   / การดูแลมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
ศุกร์ คลินิกฝากครรภ์รายเก่า (พม่า)
ไตเรื้อรัง  สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
หอบ-หืด  สัปดาห์ที่ 2,3,4 ของเดือน
บริการคนไข้นัดทำฟัน /
ตรวจโรคทั่วไป /
ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด
คนินิกทีบี / คลินิกฝากครรภ์รายเก่า (วัยรุ่น) /
งานวิชาการห้องฟัน / ตรวจโรคทั่วไป /
ตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด
คลินิกนอกเวลา /
OPD คู่ขนานแพทย์แผนไทย

ตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย / นวดเพื่อการรักษา ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร
จ่ายยาสมุนไพร (ยาตำรับ/ยาต้มเฉพาะราย/ยาเบญจอัมฤตย์)   / การดูแลมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

เสาร์, อาทิตย์

วันเสาร์  บริการคนไข้นัดทำฟัน  (อุบัติเหตุฉุกเฉิน)

 

คลินิกนอกเวลา   /   ตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  /  นวดเพื่อการรักษา/ประคบสมุนไพร/อบสมุนไพร
จ่ายยาสมุนไพร (ยาตำรับ/ยาต้มเฉพาะราย/ยาเบญจอัมฤตย์)   

วันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกนอกเวลา   /   ตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  /  นวดเพื่อการรักษา/ประคบสมุนไพร/อบสมุนไพร
จ่ายยาสมุนไพร (ยาตำรับ/ยาต้มเฉพาะราย/ยาเบญจอัมฤตย์)    
 

<< หมายเหตุ >>   อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และคลอด บริการตลอด 24 ชั่วโมง      โทร.0-7735-7164-7 ,0-7735-7266
 
 
 
 

จำนวนบุคลากรโรงพยาบาลท่าโรง แยกตามประเภทบุคลากร

  ชาย หญิง

         รวม/คน

             1.  ข้าราชการ  22 76         98
          2. ลูกจ้างประจำ         2 6 8 
          3. ลูกจ้างชั่วคราว สายนักเรียนทุน และสายวิชาชีพ      3 23 26 
          4. สายทั่วไป ทดแทนตำแหน่งข้าราชการ                  4 2
          5. ทั่วไป                    7 60
รวม           48 167 215 

                           
                   โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  เลขที่ 203 หมู่ 4  ตำบลท่าโรงช้าง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130  
                       โทรศัพท์ 0-7735-7164-
7  โทรสาร 0-7735-7164 ต่อ 1127  E-mail Address : trch_hospital@yahoo.com
                      
                     ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลท่าโรงช้าง